PERÇİNER GIDA VE İHTİYAÇ MAD.İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ MAL ALIM-SATIM VE PAZARLAMA SÜREÇLERİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla PERÇİNER GIDA VE İHTİYAÇ MAD.İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleniyor?

Şirketimizce, Müşterilerimizden Ad-Soyad, TC kimlik numarası, İmza,  Adres, Telefon No, E-posta adresi, Gps bilgisi, Dava dosyası bilgileri, Senet, Çek, Fatura, Alışveriş Geçmişi bilgileri;

 • Şirket Tarafından Gerçekleştirilen Mal Alım-Satım ve Pazarlama süreçlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Şirket içi İş süreçlerinin yönetimi ve iş dağılımının yönlendirilmesi, İş Süreçlerinin denetimi
 • Evrakların Depolama Süreçleri
 • Şirket İçi Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi
 • Veri sorumlusu olarak şirketimizin Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Söz konusu kişisel verilerden kimlik, özlük, iletişim ve lokasyon kategorisine giren veriler Şirketimizin iş ortakları olan İlgili TÜRK Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş, Şölen Çikolata Gıda A.Ş, Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş, Ziraat Bankası A.Ş, T.Garanti Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş kuruluşlarına bünyemizde iş süreçlerinin gerçekleşmesi ve takibi için kurulu olan Yazılım programları sebebiyle aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen;

 • “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,
 • “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”,
 • “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,

Bu veriler şirketimizin ilgili birimlerinde(Muhasebe) dosyalanıp tutulmak suretiyle manuel olarak veya şirket içerisinde kurulmuş olan sistemlerden giriş yapılmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre PERÇİNER GIDA VE İHTİYAÇ MAD.İÇ VE DIŞ TİC. LİMİTED ŞİRKETİ iletebilirsiniz.

POLATLI-AYAŞ KARAYOLU 2.KM BASRİ MAH. POLATLI/ANKARA adresine yazılı olarak dilekçe ile veya şirket tarafından fiziki olarak temin edilen başvuru formları ile iletebilirsiniz. (iadeli taahhütlü tebligat ile de ulaşılabilir.).